ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมกราคม 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายนิทัศน์ นุชนาคาวัดบางกะเจ้ากลางถึงแก่กรรม 
2ว่าที่ร้อยตรีลมบล บุญมานะบ้านคลองหลวงรร.นวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบ สพม.6
3นายดุษิต ศรีหิรัญวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65รร.สมุทรปราการ สพม.6
4นางสาวสุกัญญา บุญฉิมวัดบางหญ้าแพรกรร.บางบ่อวิทยาคม สพม.6
5นางสาวปรีเปรม เค้าอ้นวัดบางน้ำผึ้งในสพป.สระแก้ว เขต 1 สพป.สระแก้ว เขต 1
6นางสาวภัทรนันต์ เกตุงามวัดคันลัดรร.วัดบางฝ้าย(แสงกล้าประชาสรรค์) สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
7นางอังค์วรา อังศุโรจน์กุลคลองเสาธงรร.วัดดอนเสาเกียด สพป.นครปฐม เขต 1
8นางสาวพิทยา อิสสระกุลวัดใหญ่รร.วัดกงลาด สพป.นครปฐม เขต 1
9นางสาวรัดดาวัลย์ เขื่อนคำวัดแพรกษารร.ปิยะมหาราชาลัย สพม.22
10นางสาวกนกภรณ์ ทองระย้าวัดราษฎร์โพธิ์ทองรร.ชลประทานอนุเคราะห์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
11นางสาวสุมารี คุณพิภาคคลองแสนสุขรร.บ้านลันแต้ สพป.สุรินทร์ เขต 3
12นายเจริญ มะโนเพชรวัดโยธินประดิษฐ์รร.บ้านศรีโนนทอง สพป.อุดรธานี เขต 3
13นางสุพรรณี มิ่งมูลวัดแหลมฟ้าผ่ารร.บ้านโคกสว่างนาดี สพป.อุดรธานี เขต 3
14นางสาวจุฑามาศ อุ่นเรือนบ้านคลองหลวงรร.บ้านท่าข้าม สพป.พิษณุโลก เขต 2
15นางสาวฮับเซาะห์ ตรุรักษ์วัดบางกอบัวรร.วัดลัฏฐิวนาราม สพป.ภูเก็ต
16นางเรไร เขียนดวงจันทร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1ลาออกจากราชการ 
17นางสาวน้อย กิตติดุษฎีธรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1ลาออกจากราชการ 
18นางอัญชลี ดอนละไพรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1ลาออกจากราชการ 
19นางสาวเปรมศรี ปิตุรักษ์พงษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1ลาออกจากราชการ