ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤษภาคม 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวสุภาวดี เกิดจันอัดวัดแหลมลาออกจากราชการ 
2ว่าที่เรือตรีทรงธรรม พลับพลาวัดแครร.วัดทรงธรรม สพม.6
3ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล นาคะเตวัดบางกอบัวรร.วัดทรงธรรม สพม.6
4นางสาวเอมฤดี วรรณพันธ์คลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศรร.มัธยมวัดด่านสำโรง สพม.6
5นายเสรี โพธิ์ปานพะเนาวัดปุณหังสนาวาสรร.โนนสูงศรีธานี สพม.31
6นางรัตนา โกศลคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศรร.บ้านศรีราชา สพป.สุรินทร์ เขต 1
7นางสาววิลัยวรรณ กองภูเขียวนาคดีอนุสรณ์รร.บ้านสัตหีบ สพป.ชลบุรี เขต 3
8นางสาวธิดารัตน์ สุกะราวัดด่านสำโรงรร.โนนสูงโนนโฮมวิทยา สพป.อุบลราชธานี เขต 5
9นายณัทณเอก ชินโชนาคดีอนุสรณ์รร.บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร สพป.ขอนแก่น เขต 2
10นางรื่นฤดี เจกะบุตรวัดบางขมิ้นรร.บ้านหนองบัว สพป.กาญจนบุรี เขต 1
11นายสันทัด บุญทวีนาคดีอนุสรณ์รร.อนุบาลศรีสำโรง สพป.สุโขทัย เขต 2
12นางสมร ขันธ์สุวรรณอนุบาลวัดพิชัยสงครามรร.บ้านคุ้ม สพป.แพร่ เขต 1
13นางจันทกร แก้วเทพคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศรร.เทพศิรินทร์ นนทบุรี สพม.เขต 3
14นางสาวนพมาศ อาจวิชัยคลองสองพี่น้องรร.ชลประทานสงเคราะห์ สพป.นนทบุรี เขต 2
15นางจำเนียร อร่ามรุณวัดไตรสามัคคีรร.อนุบาลนครสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต 1
16นางนภัสนันท์ ทัดแทนวัดแพรกษารร.สว่างศรัทธาธรรมสถาน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
17นายณัฐวุฒิ จันทนาคลองใหม่รร.บ้านแหลมชนแดน สพป.ลพบุรี เขต 2
18นายปริญญา ภูหวลวัดแพรกษารร.คำโพนคำม่วงวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
19นางสาวฑิติวรรณ หงษ์ทองมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์รร.วังสมบูรณ์วิทยาคม สพม.เขต 7
20นางสาวพุทธิดา สุนทรไชยคลองใหม่รร.ชุมชนบ้านหนองคู สพป.ยโสธร เขต 1
21นายชัยยุทธ ฟักมงคลคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศรร.บ้านอ่าวน้ำบ่อ สพป.ภูเก็ต
22นางสาวชญานิษฐ์ สุขพอดีนาคดีอนุสรณ์รร.วัดหนัง สพป.กรุงเทพมหานคร
23นายนิพล เพ็ชรรักษ์วัดราษฎร์รังสรรค์รร.วัดทุ่งคา สพป.สงขลา เขต 2
24นางสาวชนัฐปภา วิริวัชวัดแพรกษารร.หนองไฮภูเขาทอง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
25นางมัลลิกา ชูเชิดวัดด่านสำโรงรร.เอกชัย สพป.สมุทรสาคร
26นายประมูล พิลาวรวัดครุในรร.วัดโพธิ์แจ้ สพป.สมุทรสาคร
27นางสาวสุดาทิพย์ พันสีหะนาคดีอนุสรณ์รร.นาคดีอนุสรณ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
28นางสาวทัศนีย์ พิมพ์ดีวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65รร.ประกอบราษฎร์บำรุง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1