ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนเมษายน 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวปฐมาภรณ์ ศรินทรัตน์พร้านีลวัชระถึงแก่กรรม 
2นายพัลลภ สราญบุรุษคลองบางปิ้งรร.บ้านตะโกตาเนตร สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
3นางนาตยา ผสมทรัพย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปรการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธ
4นางลลิดา ธรรมบุตรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธ