รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1นายชูชาติ แก้วนอก   
101พร้านีลวัชระนายวรพงษ์ หาญเขตต์ 023942070 
102อนุบาลวัดพิชัยสงครามนางสมถวิล รัตนมาลัย 023951082 
103วัดบางนางเกรงนางสาวชณัฐดา ฤทธิ์แดง 023841160 
104วัดสุขกรนางสาวนวลอนงค์ วงษ์เพ็ชร์ 023846115 
105วัดบางด้วน  023843287 
106นิลรัตน์อนุสรณ์นายพงษ์ระวี มูลภักดี 023830480 
107วัดบางโปรงนายปิยสนธิ์ เชื้อทอง 023830427 
108วัดด่านสำโรงนายณัฐพล นุชอุดม 023943792 
109มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร 023840878 
110คลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศนางสาววรรณชนก รอดหยู่ 023857537 
111คลองสำโรงนายธนิต ประสมเชื้อ 023835613 
112อินทรัมพรรย์อนุสรณ์นางสาวเพ็ญศรี ชินตาปัญญากุล 023944492 
113วัดไตรสามัคคีนายธารา เปลี่ยนบางช้าง 023942227 
114วัดคลองเก้านายมนตรี แผ้วฉ่ำ 027036671 
115วัดแพรกษานายธนาภณ กลยนีย์ 023870402 
116นาคดีอนุสรณ์นายครรชิต เผื่อนด้วง 027036409 
117คลองใหม่นายสราวุธ พิบูลย์สวัสดิ์ 023853654 
118คลองมหาวงก์นายสมชาย พึ่งอิ่ม 023953123 
119คลองบางปิ้งนางมยุรี สดแสงจันทร์ 023856659 
120วัดราษฎร์โพธิ์ทองนายพล จี้มูล 023872142 
121คลองแสนสุขนายชวพล บริรัตนะวงศ์ 023871186 
122บ้านคลองหลวงว่าที่ร้อยตรีลมบล บุญมานะ 023952764 
123คลองบางปูนายอานุ ช้างกลาง 023301314 
124ชุมชนวัดราษฎร์บำรุงนางสาวดาวัลย์ ชูไสว 027077076 
125คลองเสาธงนางรัชฎา ศรีแก่น 027077289 
126วัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65นายสมชาติ สุดสาคร 023239015 
127พิบูลประชาบาลนายศักดิ์เดช แก้วน้อย 023239657 
128เอี่ยมสุรีย์นายปิติชาย ตันปิติ 023239481 
201อนุบาลสุขสวัสดิ์นายนพดล อารมณ์สุขโข 024628103 
202บ้านบางจากนายตรี ศตสังวัตสร์ 024626294 
203วัดชมนิมิตรนายไพทูร จันตะเภา 024627933 
204วัดครุในนางปราณี ตั้งศิริวัฒนกุล 024628100 
205วัดครุนอก  024633140 
207พลอยจาตุรจินดานางอมรพันธ์ พุ่มภชาติ 024626289 
208วัดรวกนางนภาพร สุรเนตร 024633400 
209วัดกลางนางสาวอุษณีย์ จำเมือง 024628155 
210วัดบางหญ้าแพรกนายเอกพงษ์ ตรีเนตร 023859191 
211วัดท้องคุ้งนายธีรศักดิ์ นรดี 023859203 
212ฉัตรทิพย์เทพวิทยานายวันชัย ทัศนิยม 023859796 
213วัดแหลมนายสุรพล มูลศรี 023859113 
214วัดบางหัวเสือนางปัทมาพร ศรีอาภัย 023859406 
215วัดบางฝ้ายว่าที่ร้อยตรีหญิงสายสวาท สุขวิชัย 023830199 
216วัดสวนส้มนายธวัช โพธิ์แก้ว 023830386 
217วัดมหาวงษ์นางรัชนี อุทัยรัตน์ 023942228 
218วัดสำโรงเหนือนายสุรพงษ์ กลิ่นคง 023940773 
219วัดปุณหังสนาวาสนางอรวี นิจจอหอ 023946931 
220วัดโยธินประดิษฐ์นายจิระพงศ์ ศุภศรี 023987809 
221วัดคันลัดนายทองหนัก สิริมาตร์ 024633401 
222วัดป่าเกดนางสุรีรัตน์ เปลี่ยนบางช้าง 024610827 
223วัดบางขมิ้นนายสมพงษ์ ตั้งประยูรเลิศ 024628102 
224วัดบางกะเจ้ากลางนางวัชรีย์ จันทรา 024610137 
225วัดกองแก้ว  024610500 
226วัดบางน้ำผึ้งในนางสาวปรีเปรม เค้าอ้น 024610161 
227วัดบางน้ำผึ้งนอกนางศิริรัตน์ อ่ำตระกูล 024610237 
228วัดบางกอบัว  024610252 
229วัดราษฎร์รังสรรค์  024610398 
230วัดบางกระสอบนางสาวพรทิพย์ ชูบัว 024610685 
301ชุมชนวัดสาขลานายกำจัด สุวรรณปาล 028484112 
302วัดไตรมิตรวรารามนางสมหมาย เนียมฉาย 024258336 
303วัดแหลมฟ้าผ่านางสาวอรการย์ สินธุ์สุวรรณ 024258585 
304วัดศรีคงคาราม  028484072 
305บ้านขุนสมุทร  024537119 
306ป้อมพระจุลจอมเกล้านางสาวเปรมอนันต์ เต่าทอง 024537311 
307บ้านขุนสมุทรไทยนางปิ่นทอง ใจสุทธิ 028195487 
308วัดคู่สร้างนางสาวณฐมน บุญมาเลิศ 024259889 
309วัดใหญ่นางรุ่งสุรีย์ สิงหราช 024258897 
310วัดแคนางกันยารัตน์ จิตตเกษม 024258412 
311วัดคลองสวนนายวรพจน์ สิงหราช 028484591 
312อนุบาลพระสมุทรเจดีย์นางวรีวรรณ สิงห์ทอง 024258413 
313คลองนาเกลือน้อย  024632692 
314คลองสองพี่น้องนางพัชรี โพธิ์เมือง 024611799 
315วัดคลองมอญนางสาวเพ็ญรุ่ง กลิ่นอยู่ 028484978